Elektroonilised numbrid

Ariadne Lõng 2017-2018, pdf (5 mb)
Naiskaitseväelastega seotud hoiakutest ja kogemustest Eesti Kaitseväes
Andres Siplane
Naine kutselise autojuhina: naiste roll taksonduse arengus maailmasõdadevahelises Eestis
Riho Paramonov
Kõnelda ajaloost – partneritena
Milvi Martina Piir
Feministlikust panusest moraalifilosoofias hoolitsuseetika näitel
Kadri Simm
Feministlik pidu Eestis: kultuurifestival Ladyfest aastatel 2011-2018
Katrin Kivimaa
“Mingid bikiinides pildid ei ole OK!” Õpetajate eneserepresentatsioon ja interaktsioon sotsiaalmeedias: õpilaste arvamused ja kogemused
Andra Siibak ja Marleen Otsus
Soo- ja rahvusnarratiivid Afganistani sõja teemalises kunstis
Redi Koobak
Paarrahvas ja üksikud
Lilli Suburg
Lilli Suburgi artiklist “Paarrahvas ja üksikud”
Eve Annuk

Ariadne Lõng 2016, pdf (2,8 mb)
Soo sotsiaalne grammatika ja kooliõpilase roll.
Tiiu Kuurme
„Uus naine“ Johannes Semperi romaanis „Armukadedus“ (1934).
Merlin Kirikal
Nätakas matšomehele. Mehed ja naised Maarja Kangro novellikogumikus „Hüppa tulle“.
Riina Roasto
Vaidlustades seksismi, toetades spetsietsismi: Eesti feministide arvamusi loomaõiguslusest ja selle seostest feminismiga läbi veganfeministliku perspektiivi.
Kadri Aavik
Töökoha mõju Eesti meeste lapsesaamisplaanidele.
Mare Ainsaar, Ave Roots, Marek Sammul, Kati Orru
Eesti meeste vägivald kooselupartneri vastu.
Kadri Soo
Naise õiguste õigustus.
Mary Wollstonecraft
Naiste õigused valgustusajastu ühiskondlikus debatis.
Raili Marling
Naiste õigused.
Olympe de Gouges
Prantsuse revolutsiooni küüsis – feminismi õitseng ja häving. Olympe de Gouges’i (1748–1893) näide – poliitilise feminismi häälekandja.
Tiina Veikat
Autoritest / ENUT
Summaries / About the authors / About ENUT

Ariadne Lõng 2015, pdf (1,8 mb)
Võrdõigusvoliniku konverentsi „Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis” erinumber
Soostereotüübid ja episteemiline ebaõiglus
Endla Lõhkivi
Naisena võõras akadeemias: Kesk- ja Ida-Euroopa-päritolu naisteadlased problematiseerimas soolist võrdõiguslikkust Rootsi ülikoolides
Marion Pajumets, Triin Roosalu
Feminismi ja neoliberalismi problemaatiline suhe
Raili Marling
Millest me räägime, kui me räägime feminismist Eestis?
Redi Koobak
Soodiskursustest Eestis Nõukogude perioodil
Eve Annuk
Kui naised Bebelit lugesid
Tiina Ann Kirss
„Tüdrukut poisi käte vahelt magamast leida pole nende seas häbiasi.“ August Wilhelm Hupeli avaldatud talupoegade seksuaalelu kirjeldused eesti perekonna ajaloo kontekstis
Merili Metsvahi
Kristlik perekond ja perekonnaväärtuste ideoloogia
Anne Kull
Seksuaalvägivalla levimus, riskirühmad ja hoiakud Eestis
Kai Part, Made Laanpere, Hedda Lippus
„Ma ei ole naiskirjanik.“ Naistest, kirjandusest ja feministlikust teooriast tänapäeval
Toril Moi
Ebakõlas hääled feministlikus kooris
Madina Tlostanova

Ariadne Lõng 2014, pdf (5 mb)
Soouuringud: kuhu edasi?
Eve Annuk
Eesti akadeemiliste soouuringute lugu ajakirjas Ariadne Lõng 2000-2013
Raili Marling, Redi Koobak
Feministlikud näitused ja kuraatoripraktika Balti riikides
Katrin Kivimaa
Romantiline macho: mässav mees Eesti punk-rokis
Hannaliisa Uusma
“Siis ma sain aru, et sa ei peagi tark olema – sul peab tutvus olema”: sotsiaalse kapitali kasutamisest venekeelsete naiste töönarratiivides
Kadri Aavik
“Ma tahaks olla Pommimees!” – lasteaialaste meedialemmikute analüüs ja nende võimalik kasutamine väärtuskasvatuses ja sootundlikus hariduses
Andra Siibak, Kristi Vinter
Kooli sugupool ja sugupool koolis haridustegelaste tõlgenduses
Tiiu Kuurme
Ülevaade Balti naiste lugemis- ja kirjutamiskultuurist kuni 1840. aastani
Kairit Kaur
Kväärid kunstipraktikad Ida-Euroopas
Rebeka Põldsam
Kuidas prantsuse naised naisteks said: naised ja ajakirjandus Prantsusmaal 1830-1930
Tiina Veikat

Ariadne Lõng 2013, pdf (3,3 mb)
Töö- ja pereelu ühitamise raskused kui sündimust vähendav tegur Eestis Ajzeni planeeritud tegevuse teooria mudelis
Mare Ainsaar
Etniline sooline palgalõhe Eestis
Kerly Espenberg, Tarmo Puolokainen
Koolieelikutest lastega eestlastest ja vähemusrahvustest emade kasutatava lastehoiu tüübi seos töö- ja pereelu ühitamise ning töö- ja pereelu konflikti tajumisega
Laur Lilleoja
Rändavad rollid: naisleivateenijaga Eesti emigrantperede rollimuutused tööl ja kodus
Lee Maripuu
Töö iseloomu ja perestruktuuri mõju töö- ja pereelu ühitamisele
Kairi Kasearu
Teismeliste osalemine kodutöödes – kuivõrd on tüdrukutel suurem vastutus?
Karin Jõers-Türn, Kairi Kasearu
Eesti naiste eneseväljenduslikes tööväärtustes aastatel 1983-2004 muutusi prognoosivad tegurid
Andu Rämmer