Ariadne Lõng 2011

Ariadne Lõng 2011 (pdf) 1,2 MB
Sooline ebavõrdsus tööelus: arengud Eestis ja rahvusvaheline võrdlus

Kairi Kasearu Individuaalne sooideoloogia – millest see sõltub?

Mare Ainsaar 60‒69-aastaste naiste ja meeste töötamine ja eluga rahulolu seitsmes
Euroopa riigis

Priit Jeenas Töökoha leidmine sotsiaalsete võrgustike abil: meeste ja naiste erinevused Eesti tööjõu-uuringu tulemuste põhjal

Ave Roots Enesetäiendamise viisi ja kõrgema ametipositsiooni seos meeste ja
naiste puhul

Ott Toomet Venekeelse elanikkonna eesti keele oskus, sissetulek ja tööpuudus
Eestis: miks naistele on keeleoskus olulisem?

Andu Rämmer Soolised erinevused sõjajärgse ja võitjate põlvkonna tööväärtustes

Ave Roots Töötee alustamine majandustõusu ja -languse tingimustes