Ariadne Lõng 2011

Ariadne Lõng 2011

Kairi Kasearu
Individuaalne sooideoloogia – millest see sõltub?

Mare Ainsaar
60‒69-aastaste naiste ja meeste töötamine ja eluga rahulolu seitsmes
Euroopa riigis

Priit Jeenas
Töökoha leidmine sotsiaalsete võrgustike abil: meeste ja naiste erinevused Eesti tööjõu-uuringu tulemuste põhjal

Ave Roots
Enesetäiendamise viisi ja kõrgema ametipositsiooni seos meeste ja
naiste puhul

Ott Toomet
Venekeelse elanikkonna eesti keele oskus, sissetulek ja tööpuudus
Eestis: miks naistele on keeleoskus olulisem?

Andu Rämmer
Soolised erinevused sõjajärgse ja võitjate põlvkonna tööväärtustes

Ave Roots
Töötee alustamine majandustõusu ja -languse tingimustes