Ariadne Lõng 2013

Ariadne Lõng 2013

Mare Ainsaar
Töö- ja pereelu ühitamise raskused kui sündimust vähendav tegur Eestis Ajzeni planeeritud tegevuse teooria mudelis

Kerly Espenberg, Tarmo Puolokainen

Etniline sooline palgalõhe Eestis

Ave Roots

Koolieelikutest lastega eestlastest ja vähemusrahvustest emade kasutatava lastehoiutüübi seos nende tööhõive ja sissetulekuga

Lee Maripuu

Rändavad rollid: naisleivateenijaga Eesti emigrantperede rollimuutused tööl ja kodus

Kairi Kasearu

Töö iseloomu ja perestruktuuri mõju töö- ja pereelu ühitamisele

Karin Jõers-Türn, Kairi Kasearu

Teismeliste osalemine kodutöödes – kuivõrd on tüdrukutel suurem vastutus?

Andu Rämmer

Eesti naiste eneseväljenduslikes tööväärtustes aastatel 1983-2004 muutusi prognoosivad tegurid