Ariadne Lõng 2017-2018

Ariadne Lõng 2017-2018

Andres Siplane on oma karjääri jooksul töötanud sotsiaalhoolekande ja sotsiaalpoliitika valdkonnas nii kohaliku omavalitsuse, riigi kui ka akadeemilisel tasandil. Aastatel 2011–2014 oli ta Kaitseväe tugikeskuse juhataja ning alates 2014 aastast on töötanud kaitseministeeriumis sotsiaalvaldkonna nõuniku ametikohal. Ta on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi sotsiaaltöö erialal Tallinna Ülikoolis.
Naiskaitseväelastega seotud hoiakutest ja kogemustest Eesti Kaitseväes

Riho Paramonov on Tallinna Ülikooli ajaloodoktorant. On viimastel aastatel tegelenud peamiselt kultuuri- ja tehnoloogiauuringutega. Doktoritöös keskendub Eesti moderniseerumise probleemistikule, lähenedes sellele transporditehnoloogia kaudu. Peab tähtsaks humanitaarteaduste populariseerimist ja on püüdnud sellele ka ise kaasa aidata.
Naine kutselise autojuhina: naiste roll taksonduse arengus maailmasõdadevahelises Eestis

Milvi Martina Piir (PhD) on kirjanik ja ajaloolane. Tal on teadusmagistrikraad ajaloo erialal (TÜ) ja doktorikraad kasvatusteadustes (TLÜ). Oma doktoriväitekirjas töötas ta välja subjektiivsel ajatajul ja väärtuskasvatusel põhineva ajalooõpetuse metodoloogia (ajalookasvatuse kontseptsiooni), mis mõtestab populaarses ajaloodiskursuses peituvat eetilist ja kasvatuslikku potentsiaali. Milvi Martina on töötanud SA Innoves ajaloo peaspetsialistina ja osalenud Haridus- ja Teadusministeeriumi sotsiaalainete lõimimise töörühmas.
Kõnelda ajaloost – partneritena

Kadri Simm on Tartu Ülikooli praktilise filosoofia dotsent. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo-osakonna (2000), teinud magistritöö Budapestis Kesk-Euroopa Ülikoolis soouuringutes (2001) ning kaitsnud doktorikraadi filosoofias taas Tartus (2005). Kadri põhilised uurimisteemad kuuluvad moraali- ja poliitikafilosoofia valdkonda (peamiselt bio- ja meditsiinieetika).
Feministlikust panusest moraalifilosoofias hoolitsuseetika näitel

Katrin Kivimaa on kunstiteadlane, kultuurikriitik ja tõlkija, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi vanemteadur. Tema peamised uurimisvaldkonnad on feministlik kunstiajalugu, Eesti moodne kunst, rahvuslus ja kunst, sotsiaalsed kunstiprojektid, feministlik kureerimine, Eesti kunstiteaduse historiograafia, naiste representatsioon kunstis ja visuaalkultuuris. Katrin Kivimaa on õppinud ajalugu, kunstiajalugu ja soouuringuid Tartu Ülikoolis, Kesk-Euroopa Ülikoolis Prahas ja Budapestis ning kaitsnud doktorikraadi kunstiajaloos Leedsi Ülikoolis Suurbritannias
Feministlik pidu Eestis: kultuurifestival Ladyfest aastatel 2011-2018

Kristi Malmberg on töötanud ajakirjanduses üle kahekümne aasta. Tal on magistrikraad sotsioloogias Tallinna Ülikoolist.
Meesterindel muutusteta. Kakskümmend aastat portreelugusid Eesti päevalehtedes.

Andra Siibak (PhD, meedia ja kommunikatsioon) töötab Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis meediauuringute professorina. Andra peamised uurimishuvid on seotud digitehnoloogiaga ning interneti ja sotsiaalmeedia kasutamise võimaluste ja ohtudega. Viimastel aastatel on ta tegelenud ka sotsiaalmeedia privaatsuse ja auditooriumite teemadega, juhtides ETAGi finantseeritud personaalset uurimisprojekti „Privaatsuse ja avalikkusega seotud tähenduste ja kogemuste muutus tehnoloogiast küllastunud ühiskonnas“ (2013–2018).
Marleen Otsus on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava magistrant.
“Mingid bikiinides pildid ei ole OK!” Õpetajate eneserepresentatsioon ja interaktsioon sotsiaalmeedias: õpilaste arvamused ja kogemused

Redi Koobak on järeldoktor nais- ja soouuringute keskuses (SKOK) Bergeni ülikoolis Norras. Tal on doktorikraad soouuringutes Linköpingi ülikoolist Rootsis. Ta on varem töötanud soouuringute lektorina Linköpingi ülikoolis ja külalislektorina Kalifornia ülikoolis Santa Cruzis. Tema peamised uurimisvaldkonnad on feministlik visuaalkultuur, postkolonialismi ja postsotsialismi kokkupuutepunktid, sugu, sõda ja natsionalism, transnatsionaalsed feminismid ja loovkirjutamise metodoloogiad.
Soo- ja rahvusnarratiivid Afganistani sõja teemalises kunstis

Lilli Suburg
Paarrahvas ja üksikud

Eve Annuk (PhD) on kirjandusteadlane ja-kriitik, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eestiuuringute Tippkeskuse vanemteadur ning soouuringute ajakirja Ariadne Lõng peatoimetaja. Tema peamised uurimisvaldkonnad on eesti kirjanduse ajalugu, postsotsialism, soouuringud ja autobiograafiauuringud.
Lilli Suburgi artiklist “Paarrahvas ja üksikud